Befordringsbestemmelse Hjarnø Færgefart

Sikkerhedsbestemmelser:

 • Tobaksrygning og brug af åben ild er ikke tilladt på vogndækket
 • Håndbremsen skal være trukket og køretøjets motor skal være stoppet under overfarten.
 • Ophold i den røde zone i færgens sejlretning er forbudt.

Generelle bestemmelser:

 • Udrykningskøretøjer har fortrinsret for al anden transport på færgen.
 • Hjemmehjælper/sygeplejerske/læge/dyrlæge har fortrinsret til at køre først på færgen

Ansvars beskrivelse:

 • Befordring af passagerer, køretøjer og rejsegods på rederiets færge eller afløserfærge finder sted på de af rederiets fastsatte bestemmelser samt sølovens bestemmelser om ansvar og erstatningspligt.
 • Befordring af gods, herunder lastbiler og gods på disse, busser og u-indregistrerede køretøjer, sker ligeledes i henhold til Haag/Haag-Visby reglerne, national lovgivning og sølovens bestemmelser, idet rederiet i videst muligt omfang forbeholder sig ansvarsfrihed jfr. Disse regler.
 • For skade på person, køretøj, håndbagage, rejsegods m.v. eller andet tab i tiden før ombord stigning/ombord kørsel samt efter ilandstigning/ilandkørsel på og fra skibet er rederiet ikke ansvarlig, selv om skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse fra rederiet eller nogen, dette svarer for.
 • Rederiet er ikke ansvarlig for levende dyr, heller ikke for levende dyr, som en passager medbringer, selv om skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelse af rederiet eller noget, der svarer for.
 • Ombord kørsel, kørsel ombord og ilandkørsel sker i samarbejde med personalet og skal ske under særlig agtpågivenhed fra chaufførens side. Rederiet er ikke ansvarligt for skader eller tab som følge af oversete advarselsskilte, misforståede instruktioner fra personalet eller lignende.
 • Rederiet er ikke ansvarligt for skader eller tab ved kørsel/parkering på terminal området, ramper og lignende, som følger af vejarbejde, uoverskuelige trafikforhold, manglende afmærkninger eller instruktioner, unormal vandstand, tyveri eller andre forhold, selv om rederiet eller dets ansatte kunne have taget disse forhold i betragtning.
 • Skader på køretøjer, der skyldes, at disse er sænkede, ombyggede eller tung lastede er rederiet uvedkommende. Specialudrustning, herunder også̊ rejsegods, der er anbragt uden på eller oven på et køretøj, og som beskadiges, mens køretøjet er i bevægelse erstattes ikke.
 • Rederiet er ikke ansvarlig for skader, køretøjer forvolder hinanden ved sammenstød, forskubning, vælten eller lignende. Sådanne skader afgøres mellem ejerne af køretøjerne og disses respektive forsikringsselskaber.
 • Rederiet er ikke ansvarligt for tab eller skade som skyldes uregelmæssigheder i driften, herunder Force Majeure, vandstand, vejforhold, og forbeholder sig retten til uden varsel at fortage ændringer i fartplan og billetpriser. Rederiet er aldrig ansvarlig for tab som følge af mistede trafikforbindelser eller nødvendige ændringer i rejseplaner, herunder ekstra hotelophold og lignende, som passageren vælger som følge af en forsinkelse.
 • Hvis et erstatningskrav måtte blive rettet mod skibsfører, officerer, mandskab, ekspeditør eller andre, som rederiet svarer for, er den eller de pågældende berettiget til at påberåbe sig de samme ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger, som rederiet ville kunne påberåbe sig.

Fradrag ved erstatningskrav:

Rederiets forbeholder sig ret til fradrag i henhold til sølovens § 423

 • 150 SDR* pr. køretøj for skade på køretøj

*SDR (Special Drawing Rights) beregnes på baggrund af en kurv af valutaer (USD, EUR, GBP og JPY). Denne kurv offentliggøres af IMF (International Monetary Fund).
Én SDR udgør pr. 7/02-2007 ca. kr. 8,57